บลจ.บัวหลวง ออกกองธนสารพลัส 8/16เน้นลงทุนตราสารหนี้ตปท.ขายถึง 1 มี.ค.

บลจ.บัวหลวง ออกกองธนสารพลัส 8/16 เน้นลงทุนตราสารหนี้ตปท.ขายถึง 1 มี.ค.


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/16ระหว่างวันที่ IPO 24 ก.พ. – 1 มี.ค. 2559 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/16 (BP8/16) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

โดยกองทุน BP 8/16 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.60% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ/หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

Back to top button