AEC ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ “โฟน สุ่นสวัสดิ์” ขึ้นแท่นเบอร์ 1

AEC ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ "โฟน สุ่นสวัสดิ์" กรรมการและกรรมการบริหาร ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ถือหุ้น 21.84% "กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา" นั่งอันดับ 3 ถือหุ้น 16.34%


บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC ระบุว่า ตามที่เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานการจำหน่ายและการได้มาของหุ้น AEC โดยนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ประกอบกับ นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ทำการได้มาเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 21.84443% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 21.84443% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น AEC จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่บริษัทได้ทราบ มีรายละเอียดดังนี้

Back to top button