CRD คว้างานใหม่ 3 โครงการ รับเงิน 319.75 ลบ.

CRD มือขึ้น! คว้างานก่อสร้างใหม่ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ New Mineral Water Line Plant 2. โครงการ Automatic Warehouse 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 319.75 ลบ. 


บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD ระบุว่า บริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 319.75 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการ New Mineral Water Line Plant อาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น จำนวน 3 หลัง ของ บริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด มูลค่า 159.68 ล้านบาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมถึง 2. โครงการ Automatic Warehouse อาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของบริษัท นอร์ธเทิร์น ดีซี จำกัด มูลค่า 54.32 ล้านบาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ 3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มูลค่า 105.75 ล้านบาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

Back to top button