“กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา” ตัดขาย AEC เหลือถือ 9.9964%

“กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา” ผู้ถือหุ้นใหญ่ AEC ตัดขายหุ้นออก 6.3939% เหลือถือสัดส่วน 9.9964%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC โดย นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็นสัดส่วน 6.3939% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button