“กรมท่าอากาศยาน” ยืดเวลาเยียวยา “ร้านค้า-สายการบิน” บรรเทาผลกระทบโควิด

“กรมท่าอากาศยาน” ยืดเวลาเยียวยา “ร้านค้า-สายการบิน” ลคค่าเช่าพื้นที่-ค่าบริการขึ้นลง-ที่เก็บอากาศยาน ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19


นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานและสายการบินอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้หน่วยงานด้านการบินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยที่ผ่านมากรมท่าอากาศยานได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและสายการบิน และดำเนินการหามาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด ภายใต้กฎหมายกรอบอำนาจหน้าที่และระเบียบที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังนี้

ด้านผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยาน โดยกรมท่าอากาศยานได้ลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ (อัตราเก่า) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปีนี้กรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ให้กรมท่าอากาศยานเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในภูมิภาคโดยให้กำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าใหม่ในอัตราขั้นต่ำที่สุดที่สามารถทำได้ตามคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด เบื้องต้นจะมีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนผู้ประกอบการสายการบิน กรมท่าอากาศยานได้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 50 และยกเว้นการเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้กรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ พร้อมให้บริการประชาชนควบคู่ไปกับท่าอากาศยานได้ต่อไป

 

Back to top button