4 ผู้บริหารแท็กทีมขาย SF ตามรอย MAJOR รับเงิน 5.6 พันลบ. หนุน CPN ถือหุ้น 54%

4 ผู้บริหาร SF ลงนาม MOU ขายหุ้นรวม 21.79% ตามรอย MAJOR ในราคาหุ้นละ 12 บ. รับเงิน 5.6 พันลบ. คาดจะทำรายการซื้อขายวันที่ 30 ส.ค.64  หนุน CPN ถือหุ้น 54.24%


บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ กลุ่มนายอรณพ จันทรประภา, กลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์, กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่องการเข้าทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นบริษัท เพื่อตกลงที่จะขายหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้บริหารถืออยู่ในบริษัท ให้กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN จำนวนหุ้นรวม 464,622,917 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.79 ในราคาหุ้นละ 12 บาท (ราคาเดียวกับที่ CPN เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทจากบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR) โดยคาดว่าจะทำรายการซื้อขายในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 (วันเดียวกับที่คาดว่าจะมีการโอนหุ้นบริษัทจาก MAJOR ให้ CPN) หากรายการข้างต้นสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ SF เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ขณะเดียวกัน CPN ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในกรณีเดียวกันว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น SF กับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนายอรณพ จันทรประภากลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 464,622,917 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.79 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12 บาท (ราคาเดียวกับที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น SF จากกลุ่มเมเจอร์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,575,475,004 บาท และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 (วันเดียวกับการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น SF กับกลุ่มเมเจอร์ และคาดว่าจะซื้อหุ้น SF รวมถึงสิทธิต่างๆ ในหุ้นโดยปราศจากภาระติดพันแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 (วันเดียวกับที่คาดว่าจะได้รับโอนหุ้น SF จากกลุ่มเมเจอร์)

ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญาเมื่อรวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขาย กลุ่มเมเจอร์และหุ้นที่บริษัทฯ มีอยู่แล้วจะทำให้สัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน SF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,156,270,888 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.24 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF

โดยบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12 บาท ภายในวงเงินประมาณ 11,708 ล้านบาท  โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลท. หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลท. ต่อไป

Back to top button