INSET ไตรมาส 2 กำไรโต 24% รับรายได้บริการเพิ่ม พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี

INSET ไตรมาส 2/64กำไรโต 24% มาที่ 37.23 ลบ. จากปีก่อนกำไร 30.12 ลบ. รับรายได้บริการเพิ่ม พร้อมแจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี สัดส่วน 2 : 1


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดำงกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 396.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 308.26 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณอนุมัติการออกใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง)

ทั้งนี้ใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิINSET-W1 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท

อีกทั้งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,999,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

โดยมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

Back to top button