3 ผหถ.ใหญ่ SOLAR ขายบิ๊กล็อต 18% ดัน “ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ขึ้นเบอร์หนึ่ง

3 ผหถ.ใหญ่ SOLAR ขายบิ๊กล็อต 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 18% ดัน "ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา" ขึ้นผุ้ถือหุ้นใหญ่เบอร์หนึ่ง


บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น SOLAR ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นของ 1.นายศรีศัก เดชกิจวิกรม 2.นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 3. นายศึกษิต เพชรอำไพ ซึ่งเป็นผูถือหุ้ยรายใหญ่ของบริษัท ดังนี้

อย่างไรก็ตามได้สอบถามผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่แล้ว ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ามาบริหารแต่เป็นการลงทุนในธุรกิจพลังานทดแทนที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวข้างต้น ณ ปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทอำนาจในการควบคุมบริษัทนโยบายการดำเนินธุรกิจการบริหารงาน หรือผู้บริหารของบริษัทและนางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ไม่เข้าเกณ์ในการทำ Tender Offer

Back to top button