“นันทพร ชลวณิช” ซื้อหุ้น SOLAR เพิ่ม 5.19% หนุนถือ 6.40%

“นันทพร ชลวณิช” ซื้อหุ้น SOLAR สัดส่วน 5.1888% หนุนถือ 6.4055% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดย นางนันทพร ชลวณิช ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.1888% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1888% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 5.1888% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 6.4055% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

Back to top button