UREKA เพิ่มทุน 450 ล้านหุ้น แลกซื้อ “A.P.W.” แตกไลน์ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

บอร์ด UREKA เคาะเพิ่มทุน 450 ล้านหุ้นแลกซื้อ “A.P.W.” มูลค่ารวม 382.50 ลบ. แตกไลน์ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กำลังการผลิตสูงถึง 28,000 ตันต่อปี จ่อชงประชุมผู้ถือหุ้น 28 ต.ค.64 พร้อมไฟเขียวจัดตั้งบ.ร่วมทุน “เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล” ลุยวิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง


บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564  อนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัท เอ.พี.ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (A.P.W) และทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรับโอนหุ้นสามัญของ A.P.W จำนวน 1,300,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 130,000,000 บาท (หุ้นสามัญของ A.P.W.) จากบริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด (PG) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PG ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ PG ณ วันโอนกิจการ ดันนั้น ณ วันโอนกิจการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 382,500,000.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ PG ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น 33.59% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ราคาหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 382,500,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่ PG เพื่อเป็นค่าตอบแทน แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่า 10% จากราคาตลาด

โดยบริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 ต.ค.64 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 20 ก.ย.64

สำหรับ A.P.W. ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการคำนึงถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจรีไซเคิล การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีกครั้ง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการใช้พลาสติกที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อสังคมและเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ A.P.W. ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกมาตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 2536(5)/2554 บริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ทำให้มีความสามารถในการหาวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาเหมาะสมจากคู่ค้าทั่วโลก

โดยมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ rPET (Recycled Polyethylene Terephthalate), rPE (Recycled Polyethylene), rHDPE (Recycled High Density Polyethylene), rLDPE (Recycled Low Density Polyethylene), rPC (Recycled Polyvinyl Chloride), rPP (Recycled Polypropylene), rPA (Recycled Nylon), rPS (Polystyrene, rABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), rPPS (Polyphenylene sulfide), rTPO Thermoplastic Polyolefins, rPPO Polyphenylene Oxide, and rHIPS High Impact Polystyrene.

นอกจากนั้นบริษัทมีการพัฒนาการบริหารจัดการโรงงานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพาแรงงาน ลดความสูญเสียระหว่างการผลิต และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สูงถึง 28,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่าง

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท UREKA อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้กับนางสาวอารีพร แก้วกลม จำนวน 453,600 หุ้น คิดเป็น 63% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่า 30,000,000 บาท ด้วยเหตุผลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการจำหน่ายไปสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์กับบริษัทย่อยที่ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้งบประมาณภาครัฐที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขด้านโรคระบาดไวรัสโควิด-19 แทนการนำมาใช้กำจัดผักตบชวา

รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุน 9,800,000 บาท เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง

Back to top button