THAI ตั้ง “สุวรรธนะ สีบุญเรือง” นั่งปธ.เจ้าหน้าที่อาวุโสควบรักษาการ CEO มีผล 1 ต.ค.นี้

THAI ตั้ง “สุวรรธนะ สีบุญเรือง” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65 และดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า การประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 9 ก.ย. 2564 ได้รับรองมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 เรื่องการแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1.อนุมัติการว่าจ้าง นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565

2.อนุมัติให้ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564

 

Back to top button