ตลท.ปล่อยผีหุ้น STAR เริ่ม 23 ก.ย. – 25 ต.ค.นี้ ก่อนแขวน SP ยาว

ตลท.ปล่อยผีหุ้น STAR เริ่ม 23 ก.ย. – 25 ต.ค.นี้ เปิดโอกาสนักลงทุนเทรดชั่วคราวด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนแขวน SP ยาวจนกว่าจะแก้ไขคุณสมบัติที่จะกลับมาซื้อขายปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนดอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากตลาด


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ STAR เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ STAR ต่อมาบริษัทได้แจ้งแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้ 1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ STAR ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ และ 2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

รวมถึง 3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ STAR มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 23 กันยายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น)

ทั้งนี้เมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STAR แล้วในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STAR จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STAR โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ STAR โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

Back to top button