TSTH ตั้ง “ชานจิบ นันดา” นั่งกรรมการ มีผล 18 ต.ค.64

TSTH แต่งตั้ง “นายชานจิบ นันดา” ดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป แทนนายรังกะนาร์ท รากุปะติ เชาว์ ลาออกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564


นายราจีฟ มังกัลป์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TSTH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (18 ต.ค.64) มีมติแต่งตั้ง นายชานจิบ นันดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการจัดการ แทน นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

Back to top button