T ดัน “ชัยยศ จิรบวรกุล” นั่ง CEO ลุยรับเหมาพันล้าน ประเดิมเทรดชื่อใหม่ “PSG” 2 พ.ย.นี้

T เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ “PSG” ประเดิมเทรด 2 พ.ย.นี้  พร้อมดัน “ชัยยศ จิรบวรกุล” นั่ง CEO ลุยรับเหมาพันล้าน กับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต


บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” (พีเอสจี) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า PSG Corporation Public Company Limited” (PSG) โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่ทั้งหมดครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว รวมทั้งชื่อบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน  ส่วนคณะผู้บริหารชุดใหม่มี ดร.ชัยยศ จิรบวรกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อย่างไรก็ดีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันประมูลโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูงขึ้นในอนาคต

สำหรับภายหลังจากธุรกรรมการเพิ่มทุนในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อไป โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในการก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย รวมถึงงานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าต่าง ๆ โดยทีมงานเดิมที่เป็นกำลังหลักในปัจจุบัน ผนวกกับเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ด้านดร.ชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSG กล่าวว่า ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และทีมงานของบริษัทฯ ทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนธุรกิจของ บริษัทฯ มากว่า 40 ปี การดำเนินธุรกิจของ PSG จากนี้ไป จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “Empowering Life เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมผ่านประสบการณ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์” โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความท้าทายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ส่วนคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ ตลอดจนทีมงานเดิม ล้วนมีความพร้อมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดอาเซียนที่จะส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิมที่ใช้ชื่อย่อ T” เปลี่ยนไปเป็น PSG” ซึ่งจะมีผลในกระดานซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

Back to top button