IVL ออกหุ้นกู้ 3 ชุด 1 หมื่นลบ. ชูดบ.สูง 3.6% นำเงินชำระหนี้-ทุนหมุนเวียน

IVL ขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ทั้งหมด 3 ชุด ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจ โดยรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.6% ต่อปี ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล


นายโชวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ทั้งหมด 3 ชุด โดยมีมูลค่า 10,000,000,000 บาท (“หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน”) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้ถือเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนของไอวีแอล ซึ่งมุ่งเน้นแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของ International Capital Markets Association (ICMA) และมาตรฐาน Sustainability-Linked Loan Principles ของ Loan Market Association (LMA)

ทั้งนี้  หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทครั้งนี้มีการกำหนดเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2563) การใช้ขวด PET หลังการบริโภคในการรีไซเคิลได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทใช้ ภายในปี 2573

สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้เสริมความยั่งยืนทั้ง 3 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1: “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” อายุ 5 ปี มูลค่าการเสนอขาย 3,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.48% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2: “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” อายุ 7 ปี มูลค่าการเสนอขาย 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3: “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575” อายุ 10.5 ปี มูลค่าการเสนอขาย 5,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้: เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital)

Back to top button