รายได้ขาย-บริการลดฮวบ ฉุด AOT งบปี 64 ขาดทุนอ่วม 1.63 หมื่นลบ.

รายได้ขาย-บริการลดฮวบ ฉุด AOT งบปี 64 ขาดทุนอ่วม 1.63 หมื่นลบ. จากปี 2563 มีกำไรสุทธิ 4.32 พันล้านบาท


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 16,322.01 ล้านบาท เนื่องจากปี 2564 มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการอยู่ที่ 7,085.60 ล้านบาท ลดลง 24,093.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.27 จากปี 2563 อยู่ที่ 31,179.10 จากการลดลงทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 14,297.00 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 85.99 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 9,796.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.31 เนื่องจากการลดลงของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร และรายได้อื่นลดลง 1,201.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.49

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 อยู่ที่ 25,410.38 ล้านบาท ลดลง 1,740.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.41 จากปี 2563 อยู่ที่ 27,151ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ค่าจ้างภายนอก รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

อีกทั้งต้นทุนทางการเงินปี 2564 อยู่ที่ 2,973.00 เพิ่มขึ้น 2,326.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 360.07 จากปี 2563 อยู่ที่ 646.20 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

Back to top button