BEAUTY ตั้ง “ดร.พีระพงษ์” นั่ง CEO มีผล 23 พ.ย.64

BEAUTY แต่งตั้ง “ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์” เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เริ่มมีผลตั้งแต่ 23 พ.ย.64 เป็นต้นไป


บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุมัติแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการพ้นจากตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัทของ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น และอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 1.นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ่ม ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2.นางสาวปิยะวดี จูฑะประชากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ 3.นางสวดารณี ปะเถตัง ตำแหน่งเลขานุการบริษัท

Back to top button