SELIC ตั้ง “ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์” นั่ง CEO มีผล 1 ม.ค. 65 หวังขับเคลื่อนธุรกิจโตยั่งยืน

SELIC ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ตั้ง "ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์" นั่งซีอีโอ มีผล 1 ม.ค.65 หวังขับเคลื่อนธุรกิจเน้นการเติบโตแบบมีประสิทธิภาพ ผลักดันด้านนวัตกรรม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบรับการเข้าสู่ทำเนียบหุ้นยั่งยืน


บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ว่า ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO) แทน นายเอก สุวัฒนพิมพ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

โดยนายเอก กล่าวว่า การปรับองค์กรในครั้งนี้เป็นการปรับองค์กรในระดับผู้นำองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรต้องการมุมมองที่แตกต่าง และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กร ทั้งยังเป็นการดำเนินการตามแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง หรือ Succession planning โดยตนเองยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเน้นการดูแลในด้านการกำหนดทิศทางของกลุ่มบริษัท ซึ่งสร้างความชัดเจนให้กับบทบาทที่ต่างกัน

“เป้าหมายสำคัญคือการปรับเพื่อสร้างการเติบโต และนำความสำเร็จให้กับบริษัท ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน การปรับตัวที่ถูกทิศทางและทันต่อสถานการณ์จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งเราเชื่อว่าคุณยุวดี มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำหนดไว้ได้จากที่ได้ร่วมงานกันมาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และการเปิดกว้างพร้อมผลักดันผู้มีความสามารถและทัศนคติที่บริษัทต้องการได้ เนื่องจากการรับตำแหน่ง ซีอีโอ ของคุณยุวดี ในครั้งนี้ถือเป็น ผู้นำองค์กรนอกครอบครัว และเป็นผู้หญิงคนแรก” นายเอก กล่าว

ด้านนางสาวยุวดี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพื่อตอบสนองทิศทางในภาพรวมของกลุ่มบริษัทและเพื่อรองรับเป้าหมายในอนาคต โดยในระยะใกล้เพื่อให้ในระดับปฏิบัติการมีความชัดเจนพร้อมรองรับการผันผวนจากปรากฏการณ์ New Normal ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีผลต่อบริษัท และเพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วในภาวะอันผันผวน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเน้นการเติบโตและความสามารถในการรักษากำไรอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

“หลังจากรับตำแหน่งซีอีโอ ภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนองค์กรตามทิศทางและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างทีมและบุคลากร การผลักดันนวัตกรรมและการออกผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดด้าน “ประสิทธิภาพ (Efficiency)การส่งเสริมและวางนโยบายด้าน ESG เข้าสู่กระบวนการทำงาน ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท เป็นทั้งการจัดการให้ได้ซึ่งความสำเร็จ และ การจัดการด้วยธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นางสาวยุวดี กล่าว

ทั้งนี้ปัจจุบัน SELIC เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีกาวอุตสาหกรรมแบบครบครันแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมกาวที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้า และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกาวมาแล้วกว่า 40 ปี

Back to top button