ITD รับทรัพย์ 1.05 หมื่นลบ. หลังคว้างาน EPC ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3

ITD รับทรัพย์ 1.05 หมื่นลบ. หลังลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ระยะเวลาก่อสร้าง 33.5 เดือน


บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (EPC Contract) กับ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด มูลค่างาน 1.05 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ระยะเวลาก่อสร้าง 33.5 เดือน

โดยลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย (1) เขื่อนกันทราย 5,400 เมตร, (2) เขื่อนหินกันคลื่น 980 เมตร, (3) เขื่อนกันคลื่นเคซองหล่อสำเร็จรูป 650 เมตร, (4) งานขุดลอก 2,030,000 ตารางเมตร ขุดลึกที่ระดับ -16.00 เมตร PD, (5) งานถมทะเลและปรับปรุงคุณภาพดิน 1,000 ไร่ ถมถึงระดับ +4.80 เมตร PD., (6) งานสาธารณูปโภค (งานถนน, งานระบบระบายน้ำฝน, งานระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสีย, ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย, งานระบบจ่ายน้ำประปา, งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, งานระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารโทรคมนาคม), (7) งานก่อสร้างท่าเรือบริการ, (8) งานทุ่นสัญญาณเครื่องหมายการเดินเรือ, (9) งานก่อสร้างถนนและสะพานข้ามท่อ OIL & GAS ข้ามไปโครงการท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

Back to top button