TPIPL ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน! เก็บครบตามเป้า 191.26 ล้านหุ้น ก่อนกำหนด

TPIPL ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืน! เก็บครบตามเป้า 191.26 ล้านหุ้น วงเงิน 365.43 ลบ. ก่อนกำหนด


บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL  เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 191,265,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565 นั้น

ล่าสุดบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในวันที่ 21 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนครบ จำนวน 191,265,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่ารวม 365.43 ล้านบาท

Back to top button