BCPG แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง “นิวัติ อดิเรก” นั่ง CEO-กรรมการผู้จัดการใหญ่

BCPG แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง “นิวัติ อดิเรก” นั่ง CEO-กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฟาก “ภูวดล สุนทรวิภาต” นั่งผู้จัดการใหญ่-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ มีผล 1 ก.พ.65


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

  1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

Back to top button