RT ตั้งเป้าปี 65 รายได้โต 50% จ่อรับรู้แบ็กล็อก 8.5 พันลบ.

RT ประกาศงบปี 64 ทำรายได้ 2.4 พันลบ. กำไรสุทธิ 42 ลบ. จ่ายปันผล 0.014 บ. ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้ กำหนดจ่าย 24 พ.ค.65 พร้อมตั้งเป้าปี 65 รายได้โต 50% หลังตุน Backlog แน่น 8.5 พันลบ.


นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า ในช่วงปี 64 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการในภายหลัง

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการโครงการที่ดี และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจคัดกรองสำหรับพนักงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ, การคัดแยกผู้ป่วยเพื่อทำการกักตัวและรักษา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การก่อสร้างในแต่ละโครงการของบริษัทสามารถดำเนินการและทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีงานที่ทยอยรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 4,220 ล้านบาท  โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2565-2567 และบริษัทคาดว่าจะมี Backlog ทั้งปี 2565 อยู่ที่ 8,500 ล้านบาท

โดยบริษัทยังได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือของกรมบัญชีกลางสำหรับการต่ออายุสัญญางาน การงดหรือลดค่าปรับของงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุนด้านต่างๆอย่างเหมาะสม

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 1/65 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเข้ารับงานก่อสร้างที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการเข้าประมูลงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีมาร์จิ้นสูง และงานเอกชน ด้วยจุดเด่นในการเป็นผู้มีความชำนาญพิเศษในงานก่อสร้างเฉพาะทาง โดยตั้งเป้าหมายรายได้ปี 65 เติบโตที่ 50% หรือ 4,000 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับ 12-15%

สำหรับผลประกอบการปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 2,492 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,861 ล้านบาท จำนวน 369 ล้านบาท หรือ ลดลง 12.89 % และ มีกำไรสุทธิ 42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 238 ล้านบาท จำนวน 196 ล้านบาท หรือ ลดลง 82.56 %

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.014 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 อยู่ที่ 41.71% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมายโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และจะดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ มีมติการออกและเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (RT-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จัดสรรแบบไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 1.35 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RT-W1) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 65 (Record date) โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 65

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

Back to top button