SENA ควักเงิน 420 ลบ. ซื้อ 2 กิจการใหม่ ขยายลงทุน-ต่อยอดธุรกิจ “อสังหา”

SENA เข้าซื้อ 2 กิจการใหม่ มูลค่ารวม 420 ลบ. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งต่อยอด-สนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ปิติ แลนด์ จำกัด และ บริษัท ปรางกุล แอสเสท จำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุน รวมถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการลงทุนดังกล่าว

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทุน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท ปิติ แลนด์ จำกัด ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก.ปิติ แลนด์ ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 264,297,350 บาท และเข้าลงทุนใน บริษัท ปรางกุล แอสเสท จำกัด ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก.ปรางกุล ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 156,300,000 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนดังกล่าว เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

อนึ่ง ผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้บจก.ปิติ แลนด์ และ บจก.ปรางกุล มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

Back to top button