“เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น ลุยซื้อที่ดินต่อยอดอสังหาฯ

"เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น ระดมทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโปรเจคอสังหาฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รองรับความต้องการของลูกค้า โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แบบคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564  โดยบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับ “เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป” ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม Low Rise ภายใต้ชื่อโครงการ Blessington, Mellizo Park, Bless Town, Blessity Park, Bless Ville และ Bleisure ซึ่งแบ่งตามประเภทโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส่วนนายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นทำโครงการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มี 1) โครงการที่ปิดการขายแล้ว จำนวน 6 โครงการ 2) โครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 8 โครงการ และ 3) โครงการในอนาคต จำนวน 1 โครงการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วย กลุ่มโกวิทจินดาชัย ถือหุ้นรวม 319,500,000 หุ้น ร้อยละ 53.25 กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นรวม 250,500,000 หุ้น ร้อยละ 41.75  นายพีรนัฎฐ์ ตันติพจน์ ถือหุ้นรวม 30,000,000 หุ้น ร้อยละ 5  รวมก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ก่อน IPO) เท่ากับ 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ กลุ่มโกวิทจินดาชัย ถือหุ้นรวม 319,500,000 หุ้น ร้อยละ 39.94 กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นรวม 250,500,000 หุ้น ร้อยละ 31.31 นายพีรนัฎฐ์ ตันติพจน์ ถือหุ้นรวม 30,000,000หุ้น ร้อยละ  3.75 และประชาชน จำนวน 200,000,000 หุ้น ร้อยละ 25.00 รวมหลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (หลัง IPO) 800,000,000  คิดเป็นร้อยละ 100

Back to top button