KBTG เข้าร่วมสมาชิก “MIT Media Lab” วิจัยบริหารการเงินยุคใหม่

KBTG ร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ลุยวิจัยบริการเงินยุคใหม่ พร้อมตอบโจทย์พัฒนาประเทศระดับภูมิภาคอย่างเต็มสูบ เพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดประโยชนสูงสุด


นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่ม บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT (MIT Media Lab) หนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยที่สุดในโลกของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีล้ำยุคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกัน และยังทำให้นักวิจัยของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมทำงานวิจัยที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่าง ๆ ในระดับประเทศ ทั้งในด้านการเงิน ความเสมอภาค ความยั่งยืน และด้านการศึกษา โดย KBTG เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่จะส่งนักวิจัยไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT

ทั้งนี้ KBTG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ MIT Media Lab ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดประโยชนสูงสุด

โดยความร่วมมือนี้ได้ริเริ่มจากการพูดคุยกับ นายพัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษาปริญญาเอกของไทยคนแรกในสาขา Fluid Interfaces ที่ MIT Media Lab และเจ้าของงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI รวมไปถึงการศึกษาส่วนบุคคล

ด้าน Mirei Rioux ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ MIT Media Lab เปิดเผยว่า MIT Media Lab ยินดีที่ความร่วมมือนี้เกิดขึ้น ซึ่งทั้ง KBTG และ MIT Media Lab ต่างก็เชื่อมั่นในการวิจัยแบบพหุวิทยาการและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี สังคม และความท้าทายต่าง ๆ ของโลกในหลายระดับ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เปิดกว้างที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อสังคม โดยความร่วมมือนี้จะช่วยขยายขอบเขตการวิจัยของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งทำให้ MIT Media Lab สามารถเข้าไปสำรวจและแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Back to top button