MK ตั้งบ.ย่อยสหรัฐ ลุยธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

MK จัดตั้งบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา “Rx Wellness Blocker US Incorporated” ลุยธุรกิจบริการด้านสุขภาพ พร้อมกู้ FNS วงเงิน 500 ลบ. ใช้รีไฟแนนซ์-เงินทุนเหมุนเวียนขยายธุรกิจ


บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส บล็อกเกอร์ ยูเอส อินคอร์เปอเรท (Rx Wellness Blocker US Incorporated) จดทะเบียนภายในเดือนมีนาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 100,000,000 บาท โดยมี บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MK ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพ และ/หรือประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากเงินกู้ยืม

พร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บมจ.ฟินันซ่า (FNS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ

Back to top button