บล. Zcom โชว์ปี 64 กวาดกำไร 261 ลบ. พร้อมแปรสภาพสู่ “มหาชน”

บล. Zcom โชว์ปี 64 กวาดกำไร 261 ลบ. เติบโต 485% รับรายได้พุ่งกระฉูด พร้อมแปรสภาพสู่ “มหาชน” ตั้งแต่วันนี้ ตั้งเป้าหมายในการเป็น “มาร์จิ้นโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย”


นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. Zcom กล่าวถึงผลประกอบการสำหรับปี 2564 ว่า บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 720 ล้านบาท เติบโต 81% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 322 ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 398 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 640 ล้านบาทจาก 335 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 91%

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประสบความสำเร็จของบริษัทในการขยายยอดหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์รวม 12,918 ล้านบาท ในขณะเดียวกันกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2564 อยู่ที่ 261 ล้านบาท จาก 45 ล้านบาทในปี 2563 หรือเติบโตกว่า 485%

นอกจากนั้นมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ว่าที่ประชุมมีมติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนเพื่อรองรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการเติบโตพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เรียบร้อยแล้วในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,880 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.60 บาท

สำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2564 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ และในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และขยายยอดหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยตั้งเป้าหมายในการเป็น “มาร์จิ้นโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย” ซึ่งไม่ใช่เพียงที่หนึ่งในแง่รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทบรรลุเป้าหมายแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นที่หนึ่งในแง่ส่วนแบ่งทางการตลาดของยอดหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

Back to top button