“กรมชลประทาน” เตรียมรับมือฤดูฝน-ลดความเสี่ยงอุทกภัย

กรมชลประทาน เตรียมรับมือฤดูฝนที่อาจจะตกหนักในบางพื้นที่ และลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เน้นย้ำให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยย้ำให้ดำเนินการปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแผนการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมรับมือปริมาณฝนที่อาจจะตกหนักในบางพื้นที่ และลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย

ขณะเดียวกัน ได้ให้สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในทุกพื้นที่ ให้สามารถบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องจักรและเครื่องมือได้อย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม โดยพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งหมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ ติดตาม วิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ แม่น้ำสายหลักต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

สำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 44,964 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 21,026 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ มีการจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว 21,614 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือ 97% ของแผนฯ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน, และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 10,516 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 42% ของความจุอ่างฯ รวมกัน ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,820 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และมีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 5,969 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือ 105% ของแผนฯ ภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

Back to top button