ก.ล.ต. ผนึก สสว. ผุด “Online Marketplace” หนุน 3 กลุ่มผู้ประกอบการ เสริมรากฐานธุรกิจโต

ก.ล.ต. จับมือ สสว. เดินหน้าโครงการ “Online Marketplace” ส่งเสริมและสนับสนุน SME, SE และกลุ่มเปราะบาง มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยขยายขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคความปกติใหม่ (new normal)

ทั้งนี้เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล

โดยเนื่องจากวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ในปี 2565 ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับ สสว. จัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME และ SE และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และตลาดทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สสว. และ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น โดยจะเริ่มจากความร่วมมือในโครงการ “Online Marketplace” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 30 ปี และเป็นหนึ่งในโครงการที่ ก.ล.ต. ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านไมโครไซต์บนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “Shopee” ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค

โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 300 ร้านค้า ซึ่งเป็นสมาชิก SME ของ สสว. สมาชิก SE ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผู้บริโภค เช่น คูปองส่วนลดเพื่อใช้กับร้านค้าในโครงการตลอดระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้ผู้บริโภคได้รับทราบและรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างสูง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลบวกกับการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการเหล่านั้นมีการปรับระบบและวิธีการทำงาน และหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพก็คือการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม หรืออาจจะมีพันธมิตรการค้าใหม่

“สำหรับนโยบายของ สสว. ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ดำเนินกิจการให้มั่งคงและยั่งยืนต่อไป” ผอ.สสว. กล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME SE ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดตาม
การประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th  และเฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต. เว็บไซต์ สสว. www.sme.go.th แอปพลิเคชัน SME Connext และเฟซบุ๊ก เพจ สสว. ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIKSqojKNYuElJMBRJ8YUbs1GEnskRVoM48rU0EHZ_MK2oA/viewform  หรือสแกน QR Code

Back to top button