ผถห. SELIC ไฟเขียวปันผลหุ้น-เงินสด ลุยแผนสปินออฟ PMCT เข้าตลาดเสริมแกร่ง

ผู้ถือหุ้น SELIC ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด พร้อมประกาศแผนเดินหน้านำ "พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์" หรือ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเพิ่มความเชื่อมั่นและเสริมทัพของกลุ่มบริษัทที่แข็งแกร่ง สนับสนุนแผนเติบโตในอนาคต


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำงวดผลการงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นและจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10.40904316 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00533728 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 05 พ.ค. 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

พร้อมอนุมัติการแปรสภาพบริษัทย่อย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (PMCT) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Offering) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCTเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off

สำหรับวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพบริษัทย่อย PMCT ครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดย PMCT จะมีโครงสร้างการบริหารธุรกิจที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การบริหารจัดการ การพัฒนาและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ PMCT ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะเดียวกัน เชื่อมั่นว่าการย้ายเข้าจดทะเบียนและซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพในธุรกิจผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัวให้มีความแข็งแกร่งครอบคลุมตลาดมากยิ่งขึ้น

Back to top button