ผู้ถือหุ้น KUN ไฟเขียวปันผล 0.08 บ. ขึ้น XD 5 พ.ค.65

ผู้ถือหุ้น KUN ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 65 0.08 บ. รวม 54.9 ลบ. ขึ้น XD 5 พ.ค.65 พร้อมจ่าย 24 พ.ค.65 อนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุน 68.64 ล้านหุ้น รองรับขยายการลงทุนโครงการอนาคต


นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ พร้อมด้วยนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 54.9 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 พ.ค.2565 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GM) จำนวน 68.64 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทในอนาคต

Back to top button