PJW กำไรไตรมาส 1 ทรงตัว 42 ลบ. รุกลงทุน “แอนท์โรโบติกส์” หวังเพิ่มรายได้โต

PJW รายงานกำไรไตรมาส 1 อยู่ที่ 41.79 ลบ. ลดลง 3% จากปีก่อนกำไร 43.10 ลบ. กางแผนลงทุน "แอนท์โรโบติกส์" มูลค่า 20 ลบ. หวังเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างฐานรายได้ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสการเติบโตสูง


บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอนท์โรโบติกส์ จำกัด เป็นจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัท แอนท์โรโบติกส์ จำกัด โดยซื้อตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาเข้าร่วมลงทุนภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งการเข้าทำรายการครั้งนี้มีผลให้บริษัทได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่

สำหรับบริษัท แอนท์ โรโบติกส์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับ ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ สถานีทำงานด้วยหุ่นยนต์รถลำเลียงอัตโนมัติไร้คนขับ และหุ่นยนต์ช่วยทำงานอื่นๆ ซึ่งมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างฐานรายได้ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสการเติบโตสูงเนื่องด้วยในปัจจุบันหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในกระบวนการผลิตและตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

Back to top button