SPI ทุ่มพันลบ. บิ๊กล็อต TNL หนุนถือ 67% มั่นใจพื้นฐานแกร่ง ต่อยอดธุรกิจ

SPI ทุ่ม 1.06 พันลบ. ทำรายการบิ๊กล็อต TNL เพิ่มอีก 41.81% หนุนถือ 66.75% มั่นใจพื้นฐานแกร่ง สร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 พ.ค.2565) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) ของหุ้นบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL จำนวน 7 รายการ ปริมาณ 50,176,100 หุ้น มูลค่ารวม 1.06 พันล้านบาท ราคาเฉลี่ย 21.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ TNL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งความประสงค์ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ที่จะเช้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 2.บริษัท รามศรทวีการ จำกัด 3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 4.นายสำเริง มนูญผล 5.น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ 6. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด และ 7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน จำนวนทั้งสิ้น 50,176,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 21.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.06 พันล้านบาท

ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำธุรกิจกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ SPI มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเดียวกันที่ราคาหุนละ 21.10 บาท

โดย SPI ระบุว่าภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น TNL เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,096,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สำหรับถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่มีสถานะฐานะการเงินที่มั่นคง มีสินทรัพย์ที่ดี และมีศักยภาพในการที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่แต่เดิมแล้ว ภายใต้ราคาที่บริษัทฯ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคามูลค่ายุติธรรม ซึ่งอ้างอิงจากวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป อาทิเช่น วิธีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) และวิธีราคามูลค่าตามบัญชีของกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ TNL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ TNL จะดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน TNL ในการหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของ TNL เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืนและสามารถกลับมาสร้างผลกำไรให้แก่กิจการได้อย่างเต็มที่

อีกทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน TNL ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพสามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจ และสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้เพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงจะให้ความร่วมมือกับ TNL ในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพที่สามารถเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ TNL เพิ่มเติมในอนาคต

Back to top button