RCL ตั้ง “สุเมธ ตันธุวนิตย์” ประธานกรรมการบริหาร ดัน “ทวินโชค ตันธุวนิตย์” นั่ง MD

RCL ปรับทัพใหม่! แต่งตั้ง “สุเมธ ตันธุวนิตย์” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร พร้อมแต่งตั้ง “ทวินโชค ตันธุวนิตย์” ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มั่นใจเสริมศักยภาพขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง


บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL เปิดเผยว่า บริษัทแต่งตั้ง นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาทาง RCL ได้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal รวมทั้งสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การนำของนายสุเมธ ตันธุวนิตย์

ทั้งนี้ นายสุเมธ ตันตุวนิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท อาร์ ซี แอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาได้นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2531 และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในปี พ.ศ. 2536 ตลอดระยะเวลา 42 ปีของการบุกเบิกและพัฒนาทางธุรกิจ

รวมทั้งได้เสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง จนบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย มาจากความทุ่มเทและความสำเร็จที่ผ่านมา นายสุเมธ จึงได้รับเกียรติ จากทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาโลจิสติกส์ และ บริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อที่จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ทางคณะกรรมการจึงได้แต่งตั้ง นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่ม RCL แทนที่ ส่วนนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และต่อจากนี้ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ จะสืบสานเจตนารมณ์และความสำเร็จดังกล่าวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งจะขับเคลื่อนการปรับปรุงกองเรือและระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและให้บริการในยุคดิจิทัลนี้

ส่วน นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Aachen Jülich, ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้เริ่มเข้ามามีบทบาทใน RCL ปี พ.ศ. 2558 ด้วยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (งานภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)

โดยมีประสบการณ์ตลอด 7 ปีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานระดับการจัดการและบริหาร นายทวินโชคได้ขยายเส้นทางการให้บริการและเพิ่มจำนวนกองเรือ รวมถึงการดำเนินการปรับแผนและขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวน และยังเป็นผู้นำทีมพัฒนาระบบการปฏิบัติการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำวิทยาการโรโบติกส์ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่มีความสำคัญและซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานี้ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้นายทวินโชคกรรมการผู้จัดการคนใหม่เป็นผู้นำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรือให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ ขยายเครือข่ายการให้บริการให้มีความครอบคลุมและแข็งแกร่ง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Back to top button