“เกรียงไกร ศิระวณิชการ” ไล่ซื้อ KOOL เพิ่ม 482 ล้านหุ้น ขยับถือ 25%

“เกรียงไกร ศิระวณิชการ” ไล่ซื้อหุ้น KOOL อีก 482 ล้านหุ้น ภายหลังการได้มาหุ้นขยับถือ 618 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.9972% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการได้มาหุ้นบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL ของนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ โดยเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 481,796,141 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน  19.4879%  ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 240.90 ล้านบาท ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคงถือจำนวน 618,000,000 หุ้น คิดเป็น 24.9972% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button