PCC คว้างานติดตั้ง WRL “กฟภ.” มูลค่ากว่า 124 ลบ.

PCC เผยบริษัทลูก “พรีไซซฯ” คว้างานติดตั้งอุปกรณ์ MARS Master เฟสแรกจาก กฟภ.มูลค่ากว่า 124 ลบ. มั่นใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายไฟ ตามนโยบายพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ


นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้รับงานสัญญาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ MARS Master (WRL) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 142 แห่ง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) มูลค่าสัญญา 124,160,660 บาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ทั้งนี้ งานในสัญญาดังกล่าวจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟที่ดำเนินงานแยกกันตามเขตพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 4 สัญญา มูลค่ารวม  1,141.38 ล้านบาท ซึ่งบริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ได้รับสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.62

นายกิตติ กล่าวว่า หากโครงการดังกล่าวดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ทั้งในระบบจำหน่ายและระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การควบคุมและสั่งการระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นไปตามกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ SMART GRID ของ กฟภ.

“บริษัทฯจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นและส่งมอบงานตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ SMART GRID ของกฟภ. ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดหาไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ” นายกิตติ กล่าว

อนึ่ง PCC ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 307,000,000 หุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

Back to top button