IFA แนะผู้ถือหุ้น JAS ล้มดีลขาย “3BB-JASIF” หวั่นกระทบอนาคตบริษัท     

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีความเห็นผู้ถือหุ้น JAS ไม่ควรอนุมัติการขาย TTTBB-JASIF มูลค่า 3.2 หมื่นล้านบาท แม้มองราคาซื้อขายเหมาะสมช่วยหนุนสภาพคล่องธุรกิจ แต่ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอนาคต รวมถึงมีเงื่อนไขข้อบังคับอีกหลายข้อที่มีความไม่แน่นอน เสี่ยงโดนเพิกถอนออกจากตลาดฯ และกสทช.ยังไม่ได้อนุมัติ


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อรายการจำหน่าย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC รวมมูลค่า 32,420 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (DISCOVER) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการชำระหนี้และกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน

สำหรับจากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงการทำธุรกรรมดังกล่าวแม้จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลดภาระความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ การดำรงสถานะเงินสดที่เพียงพอ การรักษาสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ (Covenant) และสัญญากับ JASIF ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการธุรกรรมครั้งนี้มีความเหมาะสม

แต่ยังมีเงื่อนไขข้อบังคับอีกหลายข้อที่มีความไม่แน่นอน รวมทั้งการทำรายการต้องได้รับอนุมัติจาก กสทช. หากยังมิได้รับอนุมัติ บริษัท และ AWN จึงยังไม่สามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้ (SPA) ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ SPA ได้

ประกอบกับภายหลังการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้บริษัทอาจมีข้อจำกัดคุณสมบัติของการเป็นบริษัทจดทะเบียน และยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายปัจจัย อันอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่สามารถยืนยันถึงความสามเหตุสมผลในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มที่ แต่จากแนวทางและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จึงเห็นว่า สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนน่าจะสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงที่บริษัทและ ADVANC ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจลงมติอย่างรอบคอบ

Back to top button