“กบข.” เล็งจ่ายเงินคืน “สมาชิกเกษียณ” ปีนี้ 2.8 หมื่นลบ.

“กบข.” เตรียมจ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณปี 65 ที่ 2.8 หมื่นลบ. เป็นจำนวน 22,553 รายที่กำลังจะเกษียณอายุราชการภายใน 7 วันทำการ พร้อมทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกใช้บริการ “ออมต่อ”


นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้เตรียมเงินสำหรับจ่ายคืนให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและทำเรื่องขอรับเงินคืน จำนวน 28,600 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 หรือในวันที่ 30 กันยายน 2565 มี สมาชิก กบข. ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 22,553 ราย

กบข. มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศเกษียณอายุราชการมีผลบังคับใช้” นางศรีกัญญา กล่าว

ทั้งนี้ สมาชิกกบข. สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) แจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง และ 2) แจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับ กบข. มีบริการทางเลือกการลงทุนหลังเกษียณอายุราชการ กรณีที่สมาชิกยังไม่มีแผนใช้เงินก้อน และต้องการให้ กบข. ลงทุนสร้างผลตอบแทนให้อย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้ “บริการออมต่อกับ กบข.” ได้ ซึ่ง กบข.มีทางเลือกออมต่อ 4 รูปแบบ คือ 1. ออมต่อทั้งจำนวน 2. ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ อาทิ รายเดือน ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี 3. ขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ และ 4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ

โดยบริการ “ออมต่อ” นี้ กบข. ได้เปิดให้สมาชิกเลือกใช้บริการได้ตามความจำเป็น และรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของสมาชิก พร้อมทั้งสามารถแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการออมต่อได้ปีละ 2 ครั้ง ผ่าน My GPF Application เมนู “ออมต่อ”

อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเกษียณอายุราชการ และมีเวลาราชการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลาง และได้รับเงินก้อนจาก กบข.ด้วย โดยกรณีที่สมาชิกเลือกรับบำนาญ จะได้รับเงิน กบข. ทั้งหมด ทั้งเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบและเงินชดเชยจากรัฐ เงินประเดิม (ถ้ามี) รวมถึงเงินผลประโยชน์จากการที่ กบข. นำเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้ หากสมาชิกเลือกรับบำเหน็จ จะได้รับเงิน กบข. ในส่วนของเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบจากรัฐ และเงินผลประโยชน์

อนึ่ง สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงิน และติดตามสถานะการขอรับเงินคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านทาง My GPF Application เมนู “บัญชีของฉัน” และ เมนู “คุยกับบอท” พิมพ์คำว่า “ขอรับเงินคืน” จากนั้นเลือกเมนู “ติดตามสถานะขอรับเงินคืน” ซึ่งสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุสูงอายุ เกษียณ ทดแทน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีภาษีนั้นๆ

Back to top button