เปิดชื่อกองทุน “ไทย-ต่างชาติ” ซื้อเพิ่มทุน “พีพี” STARK เกลี้ยง 1.5 พันล้านหุ้น

STARK เปิดชื่อ 12 บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP รวม 1.5 พันล้านหุ้นหมดเกลี้ยง ราคา 3.72 บ. กองทุน “ไทย-ต่างชาติ” เข้าซื้อเพียบ BTS-เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมด้วย


บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายสุดท้ายที่ประธานกรรมการกำหนด ที่ราคาหุ้นละ 3.72 บาท โดยระยะเวลาการเสนอขายและการชำระราคาหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น บริษัทฯ ให้รายละเอียดของนักลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 12 ราย ได้แก่

 1. Credit Suisse (Singapore) Limited จำนวน 74,399,900 หุ้น มูลค่ารวม 276,767,628 บาท สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน 0.5550%
 2. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited จำนวน 353,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 1,313,160,000 บาท สัดส่วน 2.6387%
 3. UOB Kay Hian Private Limited จำนวน 58,500,000 หุ้น มูลค่ารวม 217,620,000 บาท สัดส่วน 0.4634%
 4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 1,190,400,000 บาท สัดส่วน 6.5053%
 5. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จำนวน 268,817,200 หุ้น มูลค่ารวม 999,999,984 บาท สัดส่วน 2.5200%
 6. บริษัท เอสซีบี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 182,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 677,040,000 บาท สัดส่วน 1.3576%
 7. บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวน 53,763,000 หุ้น มูลค่ารวม 199,998,360 บาท สัดส่วน 0.8681%
 8. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 189,720,000 บาท สัดส่วน 0.8653%
 9. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด จำนวน 47,029,800 หุ้น มูลค่ารวม 174,950,856 บาท สัดส่วน 0.3508%
 10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  30,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 111,600,000 บาท สัดส่วน 0.2238%
 11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 107,880,000 บาท สัดส่วน 0.2163%
 12. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 32,490,100 หุ้น มูลค่ารวม 120,863,172 บาท สัดส่วน 0.2423%

 

Back to top button