“กรมธนารักษ์” ยกเว้นเก็บค่าเช่า “ราชพัสดุ” สูงสุด 2 ปี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

กรมธนารักษ์ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุโดนผลกระทบน้ำท่วมทุกประเภท ยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุด 2 ปี พร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ


นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ได้แก่ เช่าอยู่อาศัย, เช่าเพื่อประกอบการเกษตร, เช่าอาคารราชพัสดุ และเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น โดยยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุด 2 ปี ในเบื้องต้นได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ และได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ได้แก่

  1. กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีเสียหายทั้งหลังให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลังพิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ (ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้)
  2. กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถขอข้อมูลการรับรองความเสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด เป็นต้น

3.กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ และผู้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

นายจำเริญกล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน พร้อมสั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และราษฎรข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และรายงานความช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการให้กรมธนารักษ์รับทราบ

“ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดของท่าน เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกรมธนารักษ์” นายจำเริญกล่าว

Back to top button