PB ตั้ง “อภิชาติ ธรรมมโนมัย” นั่งประธานบอร์ด มีผลทันที

PB ตั้ง "อภิชาติ ธรรมมโนมัย" นั่งประธานบอร์ด เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 65 เป็นต้นไป แทน "พิพัฒ พะเนียงเวทย์"


บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ส่วนทางด้านที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์นานับปการแก่บริษัท ทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองจวบจนถึงปัจจุบัน จึงมีมติแต่งตั้ง นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button