ด่วน! GULF ทุ่ม 4.5 พันล้าน ยกล็อตซื้อ THCOM จากอินทัชฯ

GULF ทุ่มเงิน 4,472.64 ล้านบาท ส่ง "กัลฟ์ เวนเชอร์ส" ซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH จำนวน 450.87 ล้านหุ้น สัดส่วน 41.13% ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท พร้อมเดินหน้าตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ จำนวน 645.23 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 58.87%


นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาและอนุมัติให้ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM จาก บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM และ/หรือโดยการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือวิธีอื่นใด มีรายละเอียดดังนี้

โดยกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 41.13% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ INTUCH ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ส่วนภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH เสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM หรือตั้งโต๊ะทำเทนเดอร์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 58.87% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในราคา เดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH คือในราคาหุ้นละ 9.92 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาทและ/หรือการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาอื่นใด

ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกินขึ้นกับ GULF หลังเข้าถือหุ้น THCOM เนื่องจากมีความเหมาะสมกับบริษัทหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาตร์ การเติบโต ศักยภาพต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยงข้องในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1.เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

2.เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกินในหลากหลายประเทศ ไม่ไดอิงรายได้ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

3.มีโอาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจ sew Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

Back to top button