TTA ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉุดกำไร Q3 ลด 10% เหลือ 1.4 พันล้าน

TTA ไตรมาส 3/65 ลดลง 10% เหลือ 1.4 พันล้าน เซ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับไตรมาส 3/65 บริษัทมีกำไร 1.44 พันล้านบาท ลดลง 10.26% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 1.61 พันล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณส่งออกปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อเกษตร

Back to top button