นับถอยหลัง “เลือกตั้ง” กกต.สั่ง “พรรคการเมือง” เตรียมส่งผู้สมัคร

“กกต.” ส่งหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้เตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป


นายแสวง บุญมี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป เนื่องจากอายุสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มี.ค. 66 ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

โดยสำนักงาน กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ขอให้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้พรรคการเมืองบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรค การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด การประชุมใหญ่พรรคการเมือง รวมทั้งหลักฐานไว้ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะถือว่าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสำนักงาน กกต. เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดใด ให้พรรคการเมือง เร่งดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

3.จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือมีไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

4.การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองใดยังมีกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งดำเนินการจัดให้มีกรรมการบริหารพรรคให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับสำนักงานจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

Back to top button