TGE จัดทัพใหม่ตั้ง “พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล” นั่งรักษาการ CEO ขับเคลื่อนพลังงานทดแทน

TGE เดินหน้าจัดทัพองค์กรแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง “นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล” ขึ้นมานั่งตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อม “นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์” นั่งตำแหน่ง CFO และ “นายสืบตระกูล บินเทพ” นั่งตำแหน่ง CBDO เดินหน้าขยายธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทยและระดับภูมิภาคตามแผนงานที่วางไว้


บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ TGE เดินหน้าจัดทัพองค์กรแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้ นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ขึ้นมานั่งตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จากเดิมเป็นประธานกรรมการบริหาร พร้อมได้เสริมทัพทีมผู้บริหาร เพื่อเดินหน้าขยายธุรกิจแผนยุทธศาสตร์ มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินคนใหม่ (CFO) และแต่งตั้ง นายสืบตระกูล บินเทพ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (CBDO) จากการจัดทัพองค์กรครั้งนี้มั่นใจว่าพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจแบบไร้รอยต่อ เพื่อนำ TGE ก้าวเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทยและระดับภูมิภาคในอนาคตตามแผนงานที่วางไว้

 

Back to top button