KTC ควัก 12 ล้าน รวบหุ้น PICO BKK จาก KTB ก่อนถอนไลเซนส์

KTC ควักเงิน 12 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น PICO BKK จากแบงก์กรุงไทย 24.95% และมีแผนคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจและเลิกบริษัท PICO BKK รวมถึงทุกบริษัทย่อยของ PICO BKK


บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทและ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น KTC ในสัดส่วนร้อยละ 49.29 ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด หรือ PICO BKK เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ประเภท PICO Plus. โดย KTC ได้ถือหุ้นใน PICO BKK ร้อยละ 75.05 และ KTB ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 24.95

โดย KTC ได้เสนอต่อ KTB เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขอซื้อหุ้นบริษัท PICO BKK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยคืนในสัดส่วนร้อยละ 24.95 เป็นจำนวน 1,497,000 หุ้น ราคามูลค่าตามบัญชี (Book value) อยู่ที่ 8.41 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมมูลค่าการซื้อคืนราว 12.6 ล้านบาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และภายหลังจากการซื้อหุ้นคืน บริษัทมีแผนที่จะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจและเลิกบริษัท PICO BKK รวมถึง บริษัทย่อยทุกบริษัทของ PICO BKK ซึ่งจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจและการเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวจะไม่สงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นบริษัทย่อยคืนจาก KTB เป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจาก KTB ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลว. 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลว. 19 พ.ย.46 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเดิม) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการดังนี้

Back to top button