“ศาลปกครองสูงสุด” ยกคำร้อง “วินด์ ขอนแก่น 2” หลังหลุดประมูลงาน กพพ.

ศาลปกครองสูงสุด กลับคำสั่งศาลชั้นต้น พร้อมยกคำร้อง “วินด์ ขอนแก่น 2” หลังขอให้มีคำสั่งทุเลาข้อบังคับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เหตุหลุดประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานลม


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (28 มีนาคม 2567) ว่า ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำร้องที่ 1541/2566 คำสั่งที่ 301/2567 ในคดีของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1803/2566 ระหว่าง บริษัท วินด์ ขอนแก่น 2 จำกัด ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

โดยคดีนี้ วินด์ ขอนแก่น 2 ได้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ประเภทพลังงานลมต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวนเสนอขาย 90 เมกะวัตต์ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) เร็วที่สุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ช้าที่สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2573 และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์

ทั้งนี้ กพพ. หรือผู้ถูกฟ้องได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 17/2566 (ครั้งที่ 845) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจำนวน 175 ราย และได้ประกาศรายชื่อการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 จำนวน 22 ราย ซึ่งไม่มีรายชื่อ วินด์ ขอนแก่น 2 จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติและประกาศ กพพ.

รวมทั้ง ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ทุเลาการบังคับมติมติ กกพ. ที่พิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า จำนวน 175 ราย “เฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อวินด์ ขอนแก่น 2” พร้อมทั้ง ทุเลาการบังคับตามประกาศ กพพ. จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ด้าน กกพ. ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย คือ

ประเด็นที่ 1 การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติและประกาศพิพาท คงมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของมติ และยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นคำสั่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือต่อสิทธิของ กกพ. จึงเห็นว่าไม่สมควรมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ประเด็นที่ 2 มีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับมติของ กพพ. เห็นว่า การที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อม 5 ด้าน คือ 1.ความพร้อมด้านพื้นที่ 2.ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3.ความพร้อมด้านเชื้อเพลิงหรือศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน 4.ความพร้อมด้านการเงิน และ 5.ความเหมาะสมของแผนการดำเนินงานที่แสดงกรอบระยะเวลาการพัฒนาโครงการ

โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมคำเสนอขายไฟฟ้าจากนั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพ (Scoring) เรียงลำดับคะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคจากมากไปหาน้อย และจัดลำดับจนกว่าจะครบตามกรอบปริมาณเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า

ทั้งนี้ มีผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครง 2 ราย เป็นจำนวน 1,490.20 เมกะวัตต์ และได้มีคณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการได้พิจารณาความพร้อมของผู้ฟ้องคดีแต่พบว่า

  1. วินด์ ขอนแก่น 2 ไม่ใช่เจ้าของที่ดินไม่มีความแน่นอนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีสัดส่วนพื้นที่ตามสิทธิการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ระยะล้มของกังหันลมน้อย

2.ไม่แสดงเอกสารความพร้อมในการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) จากผู้ผลิตหรือเจ้าของเทคโนโลยี

3.มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนต่อปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวมทุกโครงการภายใต้นิติบุคคลเดียวกันน้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์น้อยกว่า 75% ของมูลค่าโครงการ อีกทั้ง วินด์ ขอนแก่น 2 อยู่ในลำดับที่ 33 จากผู้เข้าประมูลจึงไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากปริมาณเสนอขายเกินเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าคงเหลือ ซึ่งการดำเนินการของคณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการจึงเป็นไปโดยชอบ

โดย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยกคำขอ กพพ. ที่ขอให้ระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหลังสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอของ วินด์ ขอนแก่น 2 ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กพพ. ในมติการประชุมคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า จำนวน 175 ราย เฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อ วินด์ ขอนแก่น 2

Back to top button