จับตาประชุมครม.วันนี้ “ก.แรงงาน” เสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 67 วันละ 400 บาท

ที่ประชุมครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ นำร่อง 10 จังหวัด วันละ 400 บาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 2 เม.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งกระทรวงแรงงาน 0tเสนอรายละเอียดการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป เฉพาะพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยว ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 มีมติเห็นชอบไปในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 เพื่อให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.นี้

กระทรวงการคลัง เสนอปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ใหม่ จาก 3.6 ล้านล้านบาท เป็น 3.752 ล้านล้านบาท ประมาณการรายได้สุทธิคงเดิม 2.887 ล้านล้านบาท และ กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มอีก 152,700 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดดุลงบประมาณเป็น 865,700 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต แต่โครงการนี้ต้องใช้เงินกว่า 5 แสนล้านบาท ยังมีเงินที่เหลือกว่า 350,000 ล้านบาท ยังไม่ได้สรุป ว่าจะนำงบประมาณมาจากไหน

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 6 แผนงาน

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…. รวม 2 ฉบับ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤติประชากรและสังคมสูงวัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบนุญาตจัดตั้งประกอบกิจการสวนสัตว์พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งพ.ศ. ….

Back to top button