“ก.ล.ต.” จับมือ ThaiBMA จัดทำตัวอย่าง “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หนุนลดต้นทุน

ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA จัดทำและเผยแพร่ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวก ลดต้นทุนในการจัดทำสัญญาฯ ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้น


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งเป็นเอกสารกำหนดเงื่อนไขความผูกพันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ก.ล.ต. จึงได้ร่วมกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำตัวอย่างสัญญาไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งฯ ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 รวมทั้งได้ปรับปรุงตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งฯ โดยนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้ที่ลิงก์ https://publish.sec.or.th/nrs/6728a5.pdf หรือเว็บไซต์ ThaiBMA www.thaibma.or.th ได้ที่ลิงก์ https://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing/sec140624.aspx

Back to top button