“ศาลล้มละลาย” อนุญาต NOK เลื่อนส่งแผนฟื้นฟูฯ ถึง 15 เม.ย.นี้


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 ก.ค.2563 และศาลล้มละลายได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 แล้วนั้น ผู้ทําแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มี.ค.2564 ตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มมละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้ทําแผนได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาสําหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดอืนนับแต่วันครบกําหนดเดิม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญหลายประการที่จําเป็นต้องพิจารณาวิเคราะห์และกําหนดรูปแบบโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน

อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงข้อกฏหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้าตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต การจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์พิจารณาอย่ งละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย

ประกอบกับเหตุที่บริษัทยังต้องอาศัยเวลาสําหรับการเจรจาและการทําความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในหลักการต่างๆ ที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้

โดนศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย.2564 เพื่อให้ผู้ทําแผนมีโอกาสได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจะแจ้ให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

Back to top button